Üzvlük

QAYDALAR

Qeyri-kommersiya təşkilatının prezidenti tərəfindən “Azərbaycan Kulinariya Mütəxəssislərinin Assosiasiyası” təsdiq edilmişdir.

Протокол №

Həqiqi Əsasnamə (bundan sonar əsasnamə) Qeyri-kommersiya təşkilatı “Azərbaycan Kulinariya Mütəxəssislərinin Assosiasiyası” na (bundan sonra “Assosiasiya”) həqiqi üzvlük haqqında tənzimləmə Assosiasiyanın Nizamnaməsinə və Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. Təşkilat Assosiasiyaya qoşulma, çıxmaq və çıxarılması prosedurunu tənzimləyir, giriş və illik üzvlük haqlarının ödənilməsi prosedurunu müəyyən edir, həmçinin Assosiasiya üzvlərinin hüquq və vəzifələrini müəyyən edir. Əsasnamə Assosiasiyaya qoşulma,çıxma və çıxarılma prosedurunu tənzimləyir, giriş və illik üzvlük haqlarının ödənilməsi prosedurunu müəyyən edir, həmçinin Assosiasiya üzvlərinin hüquq və vəzifələrini müəyyən edir.

1.1 Assosiasiynın üzvləri Assosiasiyanın məqsədlərini, Assosiasiyanın Nizamnaməsini və bu Əsasnaməni qəbul edən fərdi və hüquqi şəxslər ola bilər, giriş haqqı ödənişi, mütəmadi üzvlük haqqını ödəyən eləcə də həmin Əsasnamədə təsis edilmiş Assosiasiya üzvlərinə aid qaydaları qəbul edənlər ola bilər.

1.2 Assosiasiyanın üzvlərinin birliyi yalnız könüllü olaraq həyata keçirilir.

1.3 Birliyin üzvləri öz müstəqilliyini və hüquqlarını saxlayırlar.

1.4 Assosiasiyada (üzvlük) iştirak etmək hüququ Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada ardıcıllıq (hüquqi şəxsin yenidən təşkili və s.) İstisna olmaqla üçüncü şəxslərə ötürülə bilməz.

1.5 Assosiasiyada üzvlük – rəsmi veb səhifədə qeydiyyat, şəxsi nominal sertifikatın olması ilə təsdiq edilir.

1.6 Assosiasiya üzvlüyün aşağıdakı növlərini təmin edir:

 1. a) Assosiasiyanın həqiqi üzvü
 2. b) Assosiasiyanın fəxri üzvü
 3. c) Assosiasiyanın assosiativ üzvü (hüquqi şəxslər üçün)

1.7 Assosiasiyaya üzvlüyə namizədliyi qəbul etməkdən imtina etmək üçün əsaslar aşağıdakılardır:

 1. a) tərəfdaşlığa qoşulma şərtlərinə əsasən, peşə fəaliyyətinin uyğunsuzluğu və / və ya namizədin peşə təcrübəsinin olmaması
 2. b) təqdim edilmiş sənədlərin bu Əsasnamənin tələblərinə uyğunsuzluğu
 3. c) məhkəmə qərarı ilə özünü tənzimləyən peşəkar təşkilatın üzvlərindən kənarlaşdırılması.

1.8 Assosiasiyanın üzvlüyünə namizəd, qəbul imtahanlarının və illik ödənişlərin təsdiq edildiyi andan etibarən Assosiasiyaya daxil olmuş sayılır.

1.9 Giriş haqqının ödənilməsi tarixi Assosiasiyanın hesabına və ya təşkilatın nağd puluna, pul yatırmanın köçürülmə tarixində olan məbləğdir.

1.10 Üzvlük sertifikatı giriş haqqı ödənildikdən sonra 30 gün ərzində verilir.

1.11 Assosiasiyanın üzvlüyünə qəbul edilməmək barədə qərar qəbul edən Assosiasiyanın namizəd üzvü, qərar qəbul edildikdən ən azı üç ay sonra Assosiasiya üzvlüyünə yenidən müraciət etmək hüququna malikdir.

2.1 Assosiasiyada qüvvədə olan üzvlüyü almaq üçün:

 1. a) Assosiasiyaya daxil olmaq üçün Prezidentə ünvanlanmış yazılı müraciətə əlavə olunmuş sənədlərin surətləri ilə göndərilməsi zəruridir:
 • Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
 • Şef / qənnadçı şefi kimi iş təcrübəsini təsdiq edən sənəd, təşkilatın möhürü ilə təsdiq edilmiş və personalın rəhbərinin və ya mütəxəssisinin imzası
 • Şəkil elektron formatda * .jpg ölçüsü 600 * 800-dən az olmayaraq
 • Resume (nümunə,göstərilən nümunəyə əsasən doldurulur, *. Jpg formatında bir şəkil ilə).
 1. b) Əlavə tövsiyyələr və izahatlar
 2. c) üzvlük barədə qeydiyyatın müsbət qərarı qəbul etdikdən sonar 15 təqvim günü ərzində giriş və illik rüsumlar ödənilməlidir
 3. d) giriş və illik ödənişlərin ödənilməsi haqqında elektron sənədinin nüsxəsini Assosiasiyanın veb səhifəsinə göndərilməsi.

3.1 Fəxri üzvlük qastronomiya və qonaqpərvərlik sənayesinin inkişafında və xüsusi nailiyyətlər üçün namizədə verilir.

3.2 Fəxri üzv statusunun verilməsi qərarı Assosiasiya Koordinasiya Şurasının üzvlərinin xüsusi səsverməsi ilə qəbul edilir.

4.1 Assosiasiyaya assosiativ üzvün qeydiyyata alması üçün aşağıdakılar zəruridir

 1. a) təşkilatın səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış və təşkilatın öz imzası ilə təsdiq edilmiş sənədlərin nüsxəsi və başçının imzası ilə birlikdə Assosiasiyaya daxil olmaq barədə prezidentə yazılı müraciət göndərilməlidir.
 • Nizamnamənin surəti;
 • Hüquqi şəxsin qeydiyyat şəhadətnaməsinin surəti;
 • Baş direktorun təyinatı haqqında sərəncamın surəti;
 1. b) tələb edildikdə əlavə sənədlər və izahatlar verilməlidir
 2. c) assosiasiya üzvlüyünün qeydiyyatı barədə müsbət qərar verildikdən sonra giriş və illik ödənişləri 15 təqvim günü müddətində ödəyin.

Assosiasiyaya giriş və illik ödənişlərin ödənilməsi barədə sənədin elektron nüsxəsini göndərin.

5.1 Assosiasiyanın aşağıdakı ödəmə növləri vardır:

 1. a) qəbul – tərəfdaşlığa qoşulduqda məcburi birdəfəlik ödəmə;
 2. b) üzvlük – üzvlüyün bütün dövrü ərzində Assosiasiyanın üzvləri tərəfindən ödənilən illik müntəzəm ödəniş;
 3. c) hədəf – xüsusi fəaliyyətləri və proqramları maliyyələşdirməyi nəzərdə tutan bir töhfə.

5.2 İlkin giriş haqqı, illik üzvlük haqqı ilə eyni vaxtda Assosiasiyanın hər bir namizədi tərəfindən ödənilir. İkinci və sonrakı illik üzvlük haqqı, ödəniş edildiyi maliyyə ilindən son təqvim ayı ərzində Assosiasiyanın hər bir üzvü tərəfindən ödənilir.

5.3 Maliyyə ili yanvarın 1-dən dekabr ayının 31-dək olan dövrdür.

5.4 Ödənişlər nağd şəkildə ödənilir. Bir istisna olaraq, Assosiasiyanın prezidentinin razılığı ilə digər əmlak (qiymətli kağızlar,əmlak və qeyri-əmlak hüquqlarına və ya pul dəyərinə malik olan digər hüquqlara) aiddir. Tərtib olunmuş əmlakın dəyəri tərəflərin razılığı ilə manatla qiymətləndirilir. Assosiasiyanın üzvləri köçürülmə anından etibarən köçürülmüş əmlaka sahiblik və ya digər hüquqlardan məhrum olacaqlar.

5.5 Qiymətləndirilmiş ödənişlərin məbləğləri, habelə giriş haqqının ödənilməsi üçün son tarix və formalar ilə bağlı dəyişikliklər Assosiasiyanın giriş və üzvlük haqqı və Assosiasiyanın prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş digər daxili sənədlər ilə tənzimlənir.

5.6 Giriş və illik üzvlük haqqı, Nizamnamədə nəzərdə tutulan və onun yaradıldığı məqsədlərə çatmaq üçün, Assosiasiyanın fəaliyyətini təmin etmək üçün istifadə olunur.

5.7 Assosiasiyanın prezidenti, Assosiasiyanın üzvü tərəfindən əsaslandırılmış bir bəyanat əsasında müəyyən edilmiş müddət illik üzvlük haqqının ödənilməsi üçün gecikdirilə bilər, razılaşdırılmış cədvəl əsasında borcun ödənilməsi şərti ilə. İcazə və ya hissə-hissə ödəmə planının verilməsi barədə qərar Assosiasiyanın prezidentinin sərəncamı ilə rəsmiləşdirilir.

6.1 Assosiasiyanın üzvlərinin haqqları:

 1. a) Assosiasiyanın ümumi yığıncağının işində iştirak etmək və gündəmdə olan bütün məsələlərə səs vermək;
 2. b) Assosiasiyanın seçilmiş orqanlarını seçmək və seçilmək;
 3. c) Assosiasiyanın fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün təkliflər vermək;
 4. d) Assosiasiyanın layihələrində və proqramlarında iştirak etmək;
 5. e) peşə fəaliyyətinə dair məsələlər üzrə Assosiasiyanın idarəetmə orqanlarına müraciət etmək;
 6. f) Assosiasiyanın Nizamnaməsi və Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Assosiasiyanın fəaliyyəti haqqında məlumat almaq;
 7. g) Assosiasiyaya məşğulluq dəstəyi barədə müraciət etmək;
 8. h) əmlakın Assosiasiyanın mülkiyyətinə köçürülməsi;
 9. i) Assosiasiyadan sərbəst çıxmaq;
 10. j) AR mövcud qanunvericiliyi və Assosiasiya Nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

6.2 Assosiasiyanın üzvləri aşağıdakıları yerinə yetirməlidirlər:

 1. a) giriş, üzvlük və xüsusi təyinatlı vəsaitlərdə Assosiasiyanın müəyyən etdiyi qaydada vaxtında, ölçüdə və formada vaxtında ödəmək;
 2. b) Assosiasiyanın idarəetmə orqanları tərəfindən qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinin, Nizamnamənin və Assosiasiyanın daxili sənədlərinin tələblərinə riayət etmək;
 3. c) Assosiasiyanın digər üzvlərinin maraqlarına hörmət etmək, müqavilələrin və sazişlərin şərtlərinə ciddi riayət etmək;
 4. d) Assosiasiyanın tapşırıqlarını həll edərkən fəaliyyəti və iştirakı ilə Assosiasiyanın gücləndirilməsi, ictimaiyyəti və onun fəaliyyətinin sosial nəticələri hesabına fəal şəkildə təşviq etmək;
 5. e) Layihələrin və proqramların hazırlanması üçün zəruri olan informasiyanı (statistik, analitik və s.) təmin etmək;
 6. f) Assosiasiyanın administrasiyasının xahişi ilə Assosiasiyanın rəsmi veb saytında hazırlanan yeməklərin reseptləri və fotoşəkilləri barədə illik məlumatlandırmaq
 7. g) Assosiasiyanın fəaliyyəti haqqında gizli məlumatı açıqlamamaq, habelə Assosiasiyanın əldə etdiyi məlumatlar barədə üçüncü tərəflərə məlumat vermək;
 8. h) Assosiasiyanın işgüzar nüfuzuna hörmət edən məlumatları yaymamaq və Assosiasiyanı hər hansı digər şəkildə ləkələməmək;
 9. i) Assosiasiyaya başqa formada zərər verməmək;
 10. j) dəyişiklik tarixindən 10 gün ərzində (hüquqi şəxslər üçün dəyişikliklər qeydə alındıqdan sonra 10 gün müddətində) şəxsi məlumatlardakı dəyişiklikləri (əlaqə telefonu, yaşayış yeri, e-poçt ünvanı, soyad, iş yeri) barədə xəbərdar etsin;
 11. k) bütün ictimai tədbirlərdə Tərəfdaşlıq (fərqlənmə nişanı) aidiyyəti əlamətləri geyinmək.

6.3 Assosiasiyanın üzvləri Tərəfdaşlıqla xüsusi razılaşma almadan pərakəndə və ya topdan satış məqsədilə istehsal olunan məhsullar üzrə Assosiasiyanın loqotiplərini və loqotiplərindən istifadə etmək hüququna malik deyil.

6.4 Assosiasiyanın üzvləri Tərəfdaşların tərəfindən təklif olunan tələb (lər) in pozuntu halları zamanı Assosiasiyada üzvlük qeyri-müəyyən müddətə dayandırıla bilər.

7.1. Assosiasiyanın hər bir üzvü öz istəyi ilə Assosiasiyanın üzvlüyündən çıxma hüququna malikdir.

7.2 Assosiasiyanı tərk etdikdə, Assosiasiyanın üzvü Assosiasiyanın prezidentinə orijinal nominal üzvlük sertifikatını yazılı müraciət şəklində təqdim etməlidir.

7.3 Ərizə verildiyi andan etibarən 1 (bir) aydan gec olmayaraq üzvlük haqlarının ödənilməsi barədə hesablaşmaları uzlaşdırmaq və mövcud olan borcları ödəmək.

7.4 Yuxarıda göstərilən məsələləri həll etdikdən sonra Assosiasiyanın prezidenti müraciət edənin Assosiasiyanı tərk edilməsi barədə qərarını təsdiqləyir.

7.5 Assosiasiyanın üzvlüyü Assosiasiya üzvlərinin reyestrindən çıxdıqdan sonra ləğv edilir.

7.6 Assosiasiyanı tərk edən şəxsə, üzvlük haqlarının ödənilməsində borc öhdəliyi olmayan halda Tərəfdaşlığa təkrar üzv olmaq qadağa edilmir.

7.7 Assosiasiyanı tərk edən şəxs üzvlük haqlarının ödənilməsində borcu olduqda yenidən namizədlik hüququnun məhrum edilir.

8.1. Assosiasiyanın üzvlüyündən kənarlaşdırma, Assosiasiya Şurasının, Assosiasiyanın prezidentinin, habelə Assosiasiya Administrasiyasının rəhbərinin qərarı ilə, bu qaydalar 8.2. əasasında həyata keçirilir

8.2. Assosiasiya üzvlüyündən kənarlaşdırma məsələsini nəzərdən keçirmək üçün əsaslar aşağıdakılardır:

 1. a) Əsasnamə və Assosiasiya Nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş Assosiasiyanın üzvü vəzifələrini kobud və ya təkrarlanmış şəkildə yerinə yetirilməməsi;
 2. b) non-payment of annual and other mandatory contributions during the established time limits by the Association;
 3. c) Assosiasiya Şurasının və Assosiasiyanın prezidentinin qərarlarını yerinə yetirmədikdə;
 4. d) Tərəfdaşlığa qoşulduqda bir şəxsin təqdim etdiyi qeyri-dəqiq məlumatların (sənədlərin) tərəfdaşlığının aşkar edilməsi;
 5. e) fəaliyyətində Assosiasiyanın gələcək üzvlüyünə uyğun olmayan mənəvi və peşə etik normalarından, Assosiasiyanın üzvü olan peşə və Derneğin nüfuzunun aşağı düşməsinə gətirib çıxaran hərəkətlər kimi qiymətləndirilən sistematik hərəkətlərdən uzaqlaşmaq
 6. f) Assosiasiyanın biznes nüfuzuna zidd olan məlumatların yayılması;
 7. d) Assosiasiyaya maddi ziyan vurulması.

8.3 Assosiasiyadan daha əvvəl çıxarılmış şəxs 7.7-ci bənddə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, ümumi əsasda yenidən qəbul edilə bilər.

8.4 Assosiasiyadan çıxdıqda və ya çıxarıldıqda, ödənilən ödənişlər geri qaytarılmır.

8.5. Assosiasiya Şurası, Assosiasiyanın prezidenti və ya Assosiasiyanın rəhbərliyi tərəfindən kənarlaşdırıldıqda, Assosiasiyadan kənarlaşdırılan üzvə elektron xəbərdarlıq göndərilir.

8.6 Assosiasiya, Assosiasiyanın rəsmi veb saytında Assosiasiyanın tərkibinə daxil olan (üzvlüyün tarixi, səbəbi, fotoşəkili) məlumatları dərc etmək hüququnu özündə saxlayır.

8.7. Assosiasiyadan xaric edilən üzv Assosiasiyanı tərk etmə barədə şəhadətnamənin verildiyi tarixdən etibarən 1 (bir) təqvim ayı ərzində üzvlük sertifikatını və fərqlənmə nişanını Assosiasiyaya təqdim etməyə borcludur.

8.8 Assosiasiyanı tərk etdikdən sonra Assosiasiya haqqqda hər-hansı bir qeyd, Assosiasiya üzvlüyünün istifadə edilməsi və ya Assosiasiyanın loqosunun istifadəsi Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq qanunsuzdur.